Popis a určenie

Sme miestom spolupráce odborníkov z oblasti psychoterapie, psychiatrie a psychológie. Ctíme vnútorné psychologické zdroje, výnimočnosť každého človeka, jeho súkromie a ľudskú dôstojnosť. Skúsenosti s psychoterapiou, psychiatriou a poradenstvom v privátnej oblasti máme už vyše 20 rokov. Historicky sme na Slovensku boli prvá psychoterapeutická ambulancia svojho druhu. Postupným odborným vývojom pôvodnej ambulancie aj v reakcii na dynamické zmeny v systéme poskytovania starostlivosti o duševné zdravie, v súčasnosti pokytujeme poradenské služby mimo rozsah zdravotnej starostlivosti a aj nad rámec zdravotnej starostlivosti hradenej z verejných financií.

Špecializujeme sa na odborné poradenstvo *, konzultácie *, supervíziu * a privátnu starostlivosť o duševné zdravie. Odbornú starostlivosť vedie psychiater alebo psychológ, ktorý Vám pomôže zhodnotiť Vašu situáciu, prípadne Vaše zdravotné ťažkosti.

Poskytované služby

Odborné konzultácie - Vašich otázok z osobných a životných situácií, vzťahov, pocitov, telesných prejavov, psychológie, psychických alebo psychosomatických ťažkostí aj z oblastí psychoterapia a psychiatria. Zrozumiteľné vysvetlenie príznakov psychologického problému alebo psychickej poruchy, zváženie a rozbor možných psychologických alebo iných medicínskych príčin. Objasnenie dostupných liečebných postupov, kompetencií psychiatra alebo psychológa. Názorný popis v čom spočíva psychoterapia, psychiatrická liečba liekmi alebo úprava životosprávy. *

Dlhodobá spolupráca a odborné poradenstvo - Pravidelné obvykle minimálne raz týždenné stretnutia trvajúce 45 minút. Dĺžka spolupráce je najmenej niekoľko mesiacov a najviac aj niekoľko rokov, podľa typu problému a zamerania na rozsah zmeny. Obvykle je kratšia s jasne definovanou problematikou a dlhšia u ľudí zameraných na zmenu širšieho rozsahu, dlhodobých vzorcov fungovania, osobný rozvoj alebo hlbšiu zmenu osobnosti. *

Indikačná skupina

Životné, osobné a vzťahové situácie, sebapoznanie a psychologické porozumenie sebe, vzťahom, duševnému zdraviu, psychickým a telesným prejavom, psychologickým problémom, psychiatrickým poruchám a zdravotným ťažkostiam.

Forma a dostupnosť služby

Po zanechaní odkazu na hlasovom odkazovači 02 5443 0395 alebo e-mailovej adrese mail@psychoterapia.sk Vás budeme kontaktovať, spoločne prekonzultujeme Vašu požiadavku a dohodneme si prípadne osobné stretnutie.

* odborné poradenstvo a konzultácie poskytujeme mimo rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti stanovenej zákonom 576/2004.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nespolupracujeme so zdravotnou poisťovňou. Všetky naše služby si hradia klienti aj pacienti sami.

Nežiadúce účinky

Je potrebné upozorniť, že samotné stretnutie s lekárom alebo psychológom i procedúra odbornej konzultácie môže spôsobiť zmeny duševného i telesného stavu. Prosíme Vás, aby ste starostlivo zvážili možné následky, ktoré sú pre každého špecifické a osobité.

Obzvlášť zdôrazňujeme riziko neprimeraného očakávania, ktoré sa snažíme minimalizovať ešte pred samotnou návštevou úvodným telefonickým rozhovorom. Dôrazne odporúčame návštevu realizovať len v situácii plnej slobodnej voľby a ochoty investovať do starostlivosti o seba, osobnostného rozvoja, úpravy životného štýľu, psychickej hygieny a duševného zdravia.

Upozornenie

Dlhopôsobiace príčiny problémov alebo chronické ťažkosti sa väčšinou okamžite nezmenia.

V prípade zistenia medicínsky významných porúch je obvykle potrebná následná zdravotná starostlivosť a často dlhodobá liečba.

Balenie

Obvyklá doba prvého stretnutia je do 90 minút. Konzultácie jasne definovanej otázky alebo následná starostlivosť bývajú často kratšie (od 15 do 60 minút) a mnohé je možné dohovoriť i telefonicky. Frekvencia návštev a konzultácií je otázkou vzájomnej dohody.

Zakladateľom spoločnosti psychoterapia a špecializovanej psychiatrickej ambulancie je odborný garant:

MUDr. Ján Ballx

profile-picture
2012 2012 absolvoval supervízne vzdelávanie podľa kritérií Európskej asociácie Gestalt terapie
2007 2007 atestoval Európskou atestáciou z psychiatrie
2003 2003 po ukončení vzdelania podľa kritérií Európskej asociácie pre psychoterapiu zložil skúšku z psychoterapie
2002 2002 atestoval zo všeobecnej psychiatrie v Bratislave

Promoval v máji 1998 na Lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne v odbore všeobecné lekárstvo.

Ako lekár, psychiater a psychoterapeut pôsobil dlhodobo na viacerých špecializovaných pracoviskách v štátnej aj v privátnej sfére: v Nitre (1998 - 2006), v Londýne (2005 - 2009), v Bratislave (2006 - doteraz).

Založil a vedie na Slovensku historicky prvú privátnu psychiatrickú ambulanciu špecializovanú na psychoterapiu.

Je riadnym členom Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, Európskej Asociácie Gestalt terapie. Aktívne sa podieľa na dianí v medzinárodnej psychoterapeutickej komunite, ako akreditovaný psychoterapeut a supervízor v psychoterapii. Účastní sa na výskume v oblasti psychiatrie, tvorí umelecky, učí a publikuje nie len o psychiatrii, umení, duševnom zdraví.

Vďaka kolegom:

MUDr. Ján Ballx

psychiater a psychoterapeut

( 2008 - súčasnosť )

ballx@psychoterapia.sk

MUDr. René Pospíšil

psychiater

( 2011 - 2021 )

PhDr. Roman Oros

psychológ a psychoterapeut

( 2013 - 2019 )

MUDr. Genovéva Almássyová

psychiatrička a psychoterapeutka

( 2011 - 2017 )

PhDr. Helena Franke, PhD.

psychologička a rodinná terapeutka

( 2012 - 2013 )

PhDr. Anna Nagajová

psychologička a psychoterapeutka

( 2008 - 2012 )

Mgr. Katarína Vítková

psychologička a psychoterapeutka

( 2011 - 2013 )

PhDr. Miroslava Zimányiová

psychologička a psychoterapeutka

( 2010 - 2011 )

Mag. Phil. Viera Lichtnerová

psychologička

( 2009 - 2010 )

Mgr. Roland Cagáň

psychológ a psychoterapeut

( 2008 )

Kontaktovať nás môžete sami a bez odporúčania. Stačí, ak nám napíšete email s Vašim telefónnym číslom alebo nám zanecháte odkaz na hlasovom záznamníku.

Zavoláme Vám späť a predbežne prekonzultujeme, ako by sme Vám mohli pomôcť, prípadne si dohovoríme osobné stretnutie.

Ak sa rozhodnete pre následnú zdravotnú starostlivosť, vieme Vám sprostredkovať aj ďalšie pokračovanie starostlivosti touto cestou.

Prvé osobné stretnutie s psychoterapeutom, psychiatrom alebo psychológom trvá zvyčajne maximálne 90 minút.

Prvé osobné stretnutie s psychoterapeutom, psychiatrom alebo psychológom trvá zvyčajne maximálne 90 minút.

Ak sa rozhodnete pre následnú zdravotnú starostlivosť, vieme Vám sprostredkovať aj ďalšie pokračovanie starostlivosti touto cestou.

Ak je to potrebné, lekár detailne posúdi Váš prípad a vypracuje písomnú správu alebo lekársky nález, ktorý je napríklad zhrnutím doterajších klinických nálezov a odporúčaní vhodného postupu.

Mnohí ľudia pokračujú aj v pravidelnej starostlivosti, odborných konzultáciách alebo psychoterapii, ktorá spočíva v systematickom stretávaní sa na báze dôverného terapeutického vzťahu.

Podľa našich skúseností sa najlepšie výsledky dosahujú, ak psychiater a psychoterapeut návzájom spolupracujú oddelene (teda pacient je v starostlivosti dvoch spolupracujúcich odborníkov súčasne). Psychoterapeutickú liečbu kombinovanú s pravidelným klinickým monitorovaním a racionálnou farmakoterapiou považujeme často za najúčinnejšiu, čo potvrdzuje overená klinická prax aj medicína založená na dôkazoch. **

**

Železničiarska 4

Bratislava 811 04

odkazovač 02 5443 0395
email mail@psychoterapia.sk
qrcode
Bankové spojenie a údaje pre platbu
Príjemca Psychoterapia sro
IBAN SK42 0200 0000 0024 3246 9258
cenník
qrcode